Balans van Indicatoren van duurzame ontwikkeling

In de Balans van indicatoren van duurzame ontwikkeling evalueert het Federaal Planbureau de trends van 51 indicatoren over de evolutie van België naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, Sustainable Development Goals, in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). Die balans is de voortzetting van de evaluaties die sinds 2005 verschenen in de Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling (wet van 5 mei 1997 over duurzame ontwikkeling).

Voor 26 van die 51 indicatoren hebben de beleidsverantwoordelijken een cijferdoel vastgelegd. Dat is een precieze waarde die de indicator tegen 2030 moet bereiken. Voor de overige 25 indicatoren werd enkel een gewenste richting bepaald. Het evaluatieresultaat wordt voor elke indicator met een pictogram weergegeven.

 

Balans 2023–november: evaluatie van 51 indicatoren — samenvatting
Resultaat Trendevaluatie Totaal
naar cijferdoel in gewenste richting
Gunstig 7 9 16
Onbepaald 0 14 14
Ongunstig 19 2 21
Totaal 26 25 51

 

Deze evaluatie werd gemaakt voor het rapport Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2024. Meer informatie over de evaluatiemethode is te vinden in bijlage 7.5 van dat rapport.

Vroegere evaluatieresultaten zijn beschikbaar: Belgisch Vrijwillig Nationaal Rapport 2023 voor de Verenigde Naties (hoofdstuk 6 en bijlage); rapport Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2023 (hoofdstuk 2); rapport duurzame ontwikkeling 2022 (hoofdstuk 2); rapport Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2022 (hoofdstuk 2); artikel over balans 2021 (Trendbreuk nodig om alle SDG's tegen 2030 te bereiken); rapport duurzame ontwikkeling 2019 (hoofdstuk 1); rapport duurzame ontwikkeling 2017 (hoofdstuk 2); balans 2016 en balans 2015.

 

Balans 2023–november: evaluatie van 51 indicatoren — details *
* Van vier indicatoren werd de enquêtemethode vanaf 2019 grondig herzien met het oog op een grotere nauwkeurigheid. Daardoor zijn hun gegevens tot en met 2018 niet vergelijkbaar met die vanaf 2019. Die indicatoren zijn i01, i47, i48 en i49. Die breuk in de tijdreeks kan een impact hebben op het evaluatieresultaat, dat dus met de nodige voorzichtigheid moet gehanteerd worden.

SDGINDICATORDOELSTELLINGEVALUATIE
Geen armoede Risico op armoede of sociale uitsluiting (i01)
Zeer lage werkintensiteit (i03)
Overmatige schuldenlast van de gezinnen (i06)
Geen honger Obesitas bij volwassenen (i08)
Vleesconsumptie (i09)
Oppervlakte biologische landbouw (i10)
Goede gezondheid en welzijn Levensverwachting in goede gezondheid (i12)
Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen (i15)
Rokers (i21)
Kwaliteitsonderwijs Vroegtijdige schoolverlaters (i22)
Levenslang leren (i23)
Onvoldoende leesvaardigheid (i26)
Gendergelijkheid Loonkloof tussen vrouwen en mannen (i27)
Zonder beroepsactiviteit door familieverantwoordelijkheden (i28)
Vrouwelijke parlementsleden (i29)
Schoon water en sanitair Nitraat in rivierwater (i30)
Nitraat in grondwater (i31)
Waterverbruik (i32)
Betaalbare en duurzame energie Woningen zonder voldoende verwarming (i34)
Hernieuwbare energie (i35)
Energieproductiviteit (i37)
Waardig werk en economische groei Werkloosheidsgraad (i39)
Jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen (i41)
Dodelijke arbeidsongevallen (i42)
Industrie, innovatie en infrastructuur Vervoer van personen met de wagen (i43)
Vervoer van goederen over de weg (i44)
Onderzoek en ontwikkeling (i46)
Ongelijkheid verminderen Armoederisico (i47)
Diepte van het armoederisico (i48)
Inkomensongelijkheid: Gini-index (i49) 
Duurzame steden en gemeenschappen Gebrekkige huisvesting (i51)
Blootstelling aan fijn stof (i52)
Geluidsoverlast (i54)
Verantwoorde consumptie en productie Grondstoffenverbruik (i55)
Gevaarlijk afval (i56)
Gerecycleerd afval (i57)
Klimaatactie Uitstoot van broeikasgassen niet-ETS (i60)
Slachtoffers van natuurrampen (i61)
Bijdrage aan internationale klimaatfinanciering (i62) 
Leven in het water Olieverontreiniging (i63)
Duurzame visvangst (i64)
Zee-oppervlakte in Natura 2000-gebied (i65)
Leven op het land Landoppervlakte in Natura 2000-gebied (i66)
Bossen met FSC- of PEFC-label (i67)
Populatie akkervogels (i68)
Vrede, justitie en sterke publieke diensten Veiligheidsgevoel in de openbare ruimte (i73)
Corruptieperceptie-index (i74)
Vertrouwen in instellingen (i75)
Partnerschap om doelstellingen te bereiken Officiële ontwikkelingshulp (i76)
Officiële ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen (i77)
Overheidsschuld (i78)