Balans van Indicatoren van duurzame ontwikkeling

In de Balans van indicatoren van duurzame ontwikkeling evalueert het Federaal Planbureau de trends van 51 indicatoren over de evolutie van België naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, Sustainable Development Goals, in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). Die balans is de voortzetting van de evaluaties die sinds 2005 verschenen in de Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling (wet van 5 mei 1997 over duurzame ontwikkeling).

Voor 26 van die 51 indicatoren hebben de beleidsverantwoordelijken een cijferdoel vastgelegd. Dat is een precieze waarde die de indicator tegen 2030 moet bereiken. Voor de overige 25 indicatoren werd enkel een gewenste richting bepaald. Het evaluatieresultaat wordt voor elke indicator met een pictogram weergegeven.

 

Balans 2021–november (aangepast): evaluatie van 51 indicatoren
Resultaat Trendevaluatie Totaal
naar cijferdoel in gewenste richting
Gunstig 9 8 17
Onmogelijk/onbepaald 1 12 13
Ongunstig 16 5 21
Totaal 26 25 51

 

Meer informatie over deze evaluatie en de evaluatiemethode is te vinden in het rapport Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2022 (hoofdstuk 2).
Op de website van het Federaal Planbureau zijn een artikel over de balans 2021–juni (Trendbreuk nodig om alle SDG's tegen 2030 te bereiken), het rapport duurzame ontwikkeling 2019 (hoofdstuk 1: Vooruitgang van België naar de SDG's) en enkele vroegere evaluatieresultaten (rapport duurzame ontwikkeling 2017 - hoofdstuk 2, balans 2016 en balans 2015) beschikbaar.

 

SDGINDICATORDOELSTELLINGEVALUATIE
Geen armoede Risico op armoede of sociale uitsluiting
Zeer lage werkintensiteit
Overmatige schuldenlast van de gezinnen
Geen honger Obesitas bij volwassenen
Vleesconsumptie
Oppervlakte biologische landbouw
Goede gezondheid en welzijn Levensverwachting in goede gezondheid
Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen
Dagelijkse rokers
Kwaliteitsonderwijs Vroegtijdige schoolverlaters
Levenslang leren
Onvoldoende leesvaardigheid
Gendergelijkheid Loonkloof tussen vrouwen en mannen
Zonder beroepsactiviteit door familieverantwoordelijkheden
Vrouwelijke parlementsleden
Schoon water en sanitair Nitraat in rivierwater
Nitraat in grondwater
Waterverbruik
Betaalbare en duurzame energie Woningen zonder voldoende verwarming
Hernieuwbare energie
Energieproductiviteit
Waardig werk en economische groei Werkloosheidsgraad
Jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen
Dodelijke arbeidsongevallen
Industrie, innovatie en infrastructuur Vervoer van personen met de wagen
Vervoer van goederen over de weg
Onderzoek en ontwikkeling
Ongelijkheid verminderen Armoederisico
Diepte van het armoederisico
Inkomensongelijkheid: Gini-index 
Duurzame steden en gemeenschappen Gebrekkige huisvesting
Blootstelling aan fijn stof
Geluidsoverlast
Verantwoorde consumptie en productie Binnenlands materiaalverbruik
Gevaarlijk afval
Gerecycleerd afval
Klimaatactie Uitstoot van broeikasgassen niet-ETS
Slachtoffers van natuurrampen
Bijdrage aan internationaal klimaatfonds
Leven in het water Olieverontreiniging
Duurzame visvangst
Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied
Leven op het land Landoppervlakte in het Natura 2000-gebied
Bossen met FSC- of PEFC-label
Populatie akkervogels
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten Veiligheidsgevoel in de openbare ruimte
Corruptieperceptie-index
Vertrouwen in instellingen
Partnerschap om doelstellingen te bereiken Officiële ontwikkelingshulp
Officiële ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen
Overheidsschuld