Balans van Indicatoren van duurzame ontwikkeling

In de Balans van indicatoren van duurzame ontwikkeling evalueert het Federaal Planbureau de trends van 34 indicatoren over de evolutie van België naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, Sustainable Development Goals, in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). Voor 17 van die 34 indicatoren hebben de beleidsverantwoordelijken een cijferdoel vastgelegd. Dat is een precieze waarde die de indicator tegen 2030 moet bereiken. Voor de overige 17 indicatoren werd enkel een gewenste richting bepaald.

Het evaluatieresultaat wordt voor elke indicator met een pictogram weergegeven. Meer informatie over de evaluatiemethode is te vinden in het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017 (zie 2.1). Dat rapport is een instrument van de Belgische federale strategie inzake duurzame ontwikkeling (wet van 5 mei 1997 over duurzame ontwikkeling).

 

Balans 2017: evaluatie van 34 indicatoren
Resultaat Trendevaluatie Totaal
naar cijferdoel in gewenste richting
Gunstig 5 7 12
Onbepaald/onmogelijk 1 7 8
Ongunstig 11 3 14
Totaal 17 17 34

 

Op de website van het Federaal Planbureau zijn het rapport 2017 (hoofdstuk 2: Vooruitgang van België naar de SDG's) en enkele vroegere evaluatieresultaten (balans 2016 en balans 2015) beschikbaar.

 

SDGINDICATORDOELSTELLINGEVALUATIE
Geen armoede Risico op armoede of sociale uitsluiting
Overmatige schuldenlast van de gezinnen
Geen honger Obesitas bij volwassenen
Oppervlakte biologische landbouw
Goede gezondheid en welzijn Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen
Dagelijkse rokers
Kwaliteitsonderwijs Vroegtijdige schoolverlaters
Levenslang leren
Gendergelijkheid Loonkloof tussen mannen en vrouwen
Vrouwelijke parlementsleden
Schoon water en sanitair Nitraat in rivierwater
Waterverbruik
Betaalbare en duurzame energie Hernieuwbare energie
Energieproductiviteit
Waardig werk en economische groei Werkloosheidsgraad
Jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen
Industrie, innovatie en infrastructuur Vervoer van personen met de wagen
Onderzoek en ontwikkeling
Ongelijkheid verminderen Armoederisico
Inkomensongelijkheid: Gini-index 
Duurzame steden en gemeenschappen Gebrekkige huisvesting
Blootstelling aan fijn stof
Verantwoorde consumptie en productie Binnenlands materiaalverbruik
Gemeentelijk afval
Klimaatactie Uitstoot van broeikasgassen niet-ETS
Slachtoffers van natuurrampen
Leven in het water Duurzame visvangst
Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied
Leven op het land Landoppervlakte in het Natura 2000-gebied
Populatie weidevogels
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten Veiligheidsgevoel in de openbare ruimte
Vertrouwen in instellingen
Partnerschap om doelstellingen te bereiken Officiële ontwikkelingshulp
Officiële ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen